Voorwaarden Medische Fitness en Pilates

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Medische fitness (MF) en Pilates uitgevoerd door Fysio Attent, Bolkensteeg 19a te Dongen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr. 51914395. De voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het inschrijfformulier Medische Fitness/Pilates.

Toepasselijkheid

Alle leden ontvangen een exemplaar van deze voorwaarden bij inschrijving. Leden worden geacht deze voorwaarden te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening van het inschrijfformulier en de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. De praktijkhouder is gerechtigd, indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de onderhavige voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Lidmaatschap

Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap waarbij gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten behorende bij betreffend lidmaatschap gedurende de ingeplande uren. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.

Persoonsgegevens

Wij vragen u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend (Medisch Fitness)advies. Wij kunnen u immers alleen van een advies en/of adequate begeleiding voorzien, wanneer wij van uw gezondheids­toestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Fysio Attent dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zullen deze niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Wij verwerken uw gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacyverklaring op onze website en in de informatiemap in de wachtruimte.

Kosten en betalingen

Op het inschrijfformulier staan de abonnementsvormen met bijbehorende tarieven vermeld.

Fysio Attent behoudt zich het recht voor 1 keer per jaar tarieven aan te passen. De actuele tarieven staan op onze website en getoond in onze wachtruimte. Bij het aangaan van een lidmaatschap is een eenmalig bedrag aan inschrijfgeld (intake, testen en administratiekosten) verschuldigd. Deze kosten komen te vervallen indien u als vervolg op fysiotherapeutische behandeling (binnen één maand na beëindiging) een abonnement afsluit.

Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschap kan worden voldaan door middel van betaling van een factuur of per pin. Betalingen geschieden vóór aanvang van het abonnement.

Indien na digitale aanmaning (e-mail) het openstaande bedrag niet is voldaan zullen extra vorderingskosten in rekening gebracht worden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering, met een minimum van €40,-.

Contractsduur, automatische verlenging en opzegging

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste drie maanden. Alle abonnementen worden automatisch verlengd aan het einde van de contractperiode voor een zelfde periode tegen de dan geldende tarieven, tenzij ten minste 1 maand voor afloop van de contractperiode schriftelijk (of e-mail) is opgezegd. Na stilzwijgende verlenging is de wettelijke opzegtermijn van 1 maand van toepassing.

Beëindiging van het contract kan alleen geschieden door middel van een schriftelijke opzegging. Bij tussentijdse beëindiging van het contract door het lid is restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden niet mogelijk.

Bij een (langdurige) blessure kan op verzoek van de deelnemer overeengekomen worden dat er geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten, mits er een verklaring van een specialist overlegd kan worden. Aan het einde van het abonnement en voor verlenging van het abonnement kan de deelnemer dan alsnog eenzelfde periode van de faciliteiten gebruik maken. De betalingsverplichting blijft tijdens de opschorting ongewijzigd.

Lessen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgemeld. Bij het niet tijdig afmelden van de les, kunt u deze niet meer inhalen. Eventueel niet gebruikte lessen kunnen tot maximaal 1 maand na de betreffende les ingehaald worden, met een maximum van 4 per contractperiode.

Het lidmaatschap wordt op verzoek voor de periode van uw vakantie gedeactiveerd. Dit betreft maximaal een periode van vier aaneengesloten weken per kalenderjaar. Vakantie dient van tevoren schriftelijk (of per e-mail) aan te worden gegeven.

Op officiële feestdagen worden geen lessen gegeven, deze kunnen niet ingehaald worden. Tijdens vakantieperioden kan er een aangepast rooster worden ingesteld.

Aansprakelijkheid

Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten. Fysio Attent sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor letsel, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen (in en rondom de praktijk). In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, bij twijfel of onduidelijkheden, beslist de praktijkhouder.

Klachten

Fysio Attent is continue bezig met de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Zij probeert haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van haar cliënten. Mocht er desondanks iets voorvallen waardoor u niet tevreden bent of heeft u een suggestie voor verbeteringen dan willen wij dit graag met u bespreken om tot een passende oplossing te komen.

Huisregels

  • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
  • Binnen onze praktijk geldt een algeheel rookverbod.
  • In de trainingsruimte dient gebruikgemaakt te worden van ‘binnen’ schoenen die niet afgeven.
  • Wij vragen u een handdoek te gebruiken in de trainingszaal.
  • Wij verzoeken u apparaten en oefenmaterialen zorgvuldig te gebruiken en schoon achter te laten.
  • U wordt verzocht zich passend te kleden. Voor uw persoonlijke hygiëne kunt u gebruikmaken van de douche in de kleedkamer.

Aanvullende opmerkingen

  • Waar in dit document de vrouwelijke vorm wordt gebruikt kan ook de mannelijke worden gelezen.
  • Waar in dit document patiënt wordt gebruikt kan ook cliënt of klant worden gelezen.
  • Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.
  • Een actuele versie van deze voorwaarden is te allen tijden verkrijgbaar bij het personeel en beschikbaar op onze website.

Zal ik u bellen over de mogelijkheden van Medische Fitness?

FA website A slices 04